>> ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (9)
>> การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา (11)
>> ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557) (41)
>> ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (46)
>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (49)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมวลภาพกิจกรรม...

ดูข่าวประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด...

ประกาศ...ข่าวประชาสัมพันธ์..!!

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (9)
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา (11)
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557) (41)
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (46)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (49)
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา (39)
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25596 - 2557 (62)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เพิ่มเติม (34)
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดราชบุรี ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี (34)
ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม (78)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา (68)
รายละเอียดการสมัครงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (108)
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครงานด่วน 2 ตำแหน่ง (118)
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 (94)
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (62)
ด่วนมาก ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ (88)
รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2557 (6506)
บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 สอบวัดมาตราฐานด้านไอที (55)
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ เพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (85)
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 (49)

ข่าวอบรมสัมมนา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ ๓ มิติ ๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (44)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (192)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง (160)
ขอเชิญอบรมการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม (191)
บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ Autodesk Inventor 2013 Workshop (390)

เอกสารดาวโหลด...

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี
น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว
ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการทำงาน
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์
การเก็บตัวอย่างสาหร่าย
การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์
การเก็บรักษา (preserving) ตัวอย่างพรรณพืช (การดองพืช1)
การดองใส
การดองใสสัตว์
การทำโครงกระดูกกบ.
การทำโครงกระดูกสัตว์
การบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างสาหร่าย
อบรมเทคนิคการเก้บรักษาตัวอย่างเห็ด
ตัวอย่าง มคอ.3
ตัวอย่าง มคอ.4
ตัวอย่าง มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.6
ตัวอย่าง มคอ.7
แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.4
แบบฟอร์ม มคอ.5
แบบฟอร์ม มคอ.6
แบบฟอร์ม มคอ.7
สรุปรายละเอียด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1-7
แบบฟอร์มโครงการ กนผ.๐๘
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการนำส่ง มคอ.3 – มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
ขั้นตอนการส่งมคอ.
ขั้นตอนการส่งโครงการบริการวิชาการ
สรุปผลการเรียนการสอนGE ภาคเรียนที่ 2-2555
สรุปผลการเรียนPC-นอกสาขา_54-55
สรุปผลการเรียน ปีการศึกษา 1-2554
สรุปผลการเรียน ปีการศึกษา 2-2554
สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1-55
แบบฟอร์มการประเมิน SAR ระดับสาขา
แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตารางกิจกรรมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2555
กำหนดการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 8 - 9 กันยายน 2555
แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง
แบบฟอร์มงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แบบฟอร์มเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แนวทางการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและตัวอย่างการเขียนรายงานสรุปผลโครงการบริการ
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวอย่าง การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการใช้ห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงปม. 2554 (คณะวิทย์ฯ)
ผลการอบรมคอมพิวเตอร์โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ค่า FTES (เครื่องคอมฯในการเรียนการสอนระดับมหาลัย)
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา GE‏
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เกณฑ์การจัดจ้างอาจารย์ ปีการศึกษา 2555
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 54 คณะวิทย์‏
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ‏
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)‏
แบบเสนอของบประมาณบริการวิชาการปี 2556 ‏
รายงานผลการพัฒนาตนเอง ปี 2555
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.03)
แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
กำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Mapping
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4
ตัวอย่างที่ 5
ตัวอย่างที่ 6
ตัวอย่างที่ 7
รูปแบบการรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
เอกสารเปลี่ยนแปลงรายวิชา
เอกสารมาตราฐานการเรียนรู้
เอกสาร GE ที่มีการเปลี่ยนแปลง
มคอ.2
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป้าหมายของการวัดผลสำเร็จของการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2554

แบบฟอร์มเบิกจ่าย‏...

ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25596 - 2557
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครงานด่วน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2556
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555

Science News


เลือกหน้า >> [1][2]
ลำดับที่จดหมายข่าวคณะวิทย์ดาวน์โหลดวันที่โพสต์
 
32 ฉบับที่ ๕๕ (วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 51 20 พฤษภาคม 2557
31 ฉบับที่ ๔๙ (วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ) 43 7 เมษายน 2557
30 ฉบับที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ มี.ค.๕๖) 150 15 มีนาคม 2556
29 ฉบับที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มี.ค.๕๖) 111 9 มีนาคม 2556
28 ฉบับที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑-๘ มี.ค.๕๖) 98 1 มีนาคม 2556
27 ฉบับที่ ๘ (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ.๕๖) 100 22 กุมภาพันธ์ 2556
26 ฉบับที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ.๕๖) 108 15 กุมภาพันธ์ 2556
25 ฉบับที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ก.พ.๕๖) 123 14 กุมภาพันธ์ 2556
24 ฉบับที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑-๗ ก.พ.๕๖) 118 7 กุมภาพันธ์ 2556
23 ฉบับที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ ม.ค.๕๖) 97 31 มกราคม 2556
22 ฉบับที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ม.ค.๕๖) 108 14 มกราคม 2556
21 ฉบับที่ 1 (ระหว่างวันที่ ๑-๗ ม.ค.๕๖) 97 7 มกราคม 2556
20 ฉบับที่ ๒๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พ.ค.๕๕) 297 7 มิถุนายน 2555
19 ฉบับที่ ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ พ.ค.๕๕) 173 7 มิถุนายน 2555
18 ฉบับที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย.-๔ พ.ค.๕๕) 180 7 มิถุนายน 2555
17 ฉบับที่ ๑๗ (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ เม.ย.๕๕) 169 7 มิถุนายน 2555
16 ฉบับที่ ๑๖ (ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ เม.ย.๕๕) 171 7 มิถุนายน 2555
15 ฉบับที่ ๑๓ (ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ มี.ค.๕๕) 286 7 มิถุนายน 2555
14 ฉบับที่ ๑๕ (ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ เม.ย. ๕๕) 194 1 พฤษภาคม 2555
13 ฉบับที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๖ เม.ย. ๕๕) 163 1 พฤษภาคม 2555

หนังสือคำสั่ง,ประกาศ

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา
หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉ.2)
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉ.๓)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปรกติ ปีการศึกษา 2556
การจัดทำ มคอ.๓ – มคอ.๗ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 1 /2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ ฉบับที่ 9
แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนต้นทุนผลผลิด
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
การบริหารโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 56 (ครั้งที่ 2)
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ (30 ม.ค.56)
กรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขา ปี 55
รายชื่อคุณวุฒิม.รภ.จอมบึงที่ก.ค.ศ.รับรอง ปี 56
แนวปฏิบัติในการสอบ ประมวลความรู้ สมรรถนะภาษาอังกฤษ และ ทักษะคอมพิวเตอร์นักศึกษาระดับปริญาตรี
ประกาศเรื่อง ค่าสอนเกินภาระงาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2555
ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ เรื่องการจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2555
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดจ้างอาจารย์ ปีการศึกษา 2555
ประกาศ เรื่อง การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์จรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับหน่วยงาน (ก.ก.บ.)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสาขา/ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาตร์ประยุกต์/ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชุบรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการผลิตและถ่ายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจโครงร่างงานวิจัยและตรวจผลวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบรายชื่อนักศึกษา

วท.บ.3 เกษตรศาสตร์
วท.บ.4 เกษตรศาสตร์
วท.บ.1 สัตวศาสตร์
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ค.บ.1 ชีววิทยา
วท.บ.1 เคมี
วท.บ.2 เคมี
วท.บ.3 เคมี
วท.บ.4 เคมี
ค.บ.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.4 คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.บ.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.4 วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.1 เทคโนโลยีโยธา
วท.บ.2 เทคโนโลยีโยธา
วท.บ.1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
วท.บ.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า
วท.บ.3 เทคโนโลยีไฟฟ้า
วท.บ.4 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ค.บ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.บ.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.3 เทคโนโลยีก่อสร้าง
วท.บ.4 เทคโนโลยีก่อสร้าง
วท.บ.1 เทคโนฯ การผลิต
วท.บ.3 เทคโนฯ การผลิต
วท.บ.4 เทคโนฯ การผลิต
ค.บ.1 คณิตศาสตร์
ค.บ.2 คณิตศาสตร์
ค.บ.3 คณิตศาสตร์
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ค.บ.5 คณิตศาสตร์ 
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102