อาจารย์ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
 
  Education background:
  2534 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม
  2547 คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2555 ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
     
   

 

     
  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย :    
  Sudjit Montaku, S. (2007). Study on Analytical thinking skill that to be necessary for writing a computer programming,
        Industrial Education for Developing Vocational Eduation in the New ERA The 3rd . The National Conference of Industrial 3th,
        Bangkok: Industry Association of Thailand.
  Sudjit Montaku, Paiboon Kaittikomol, Pairoaj Tiranathanakul, 2008, ‘A Study of The Instruction Procedure in The Course
         Computer Language Programming of Lecturers in Rajabhat University ‘
, International Conference on Education
        Research (ICER) 2008, Faculty of Education, Khon Kaen University. pp 384-390.
  Sudjit Montaku, Paiboon Kaittikomol, Pairoaj Tiranathanakul ,2009, ‘ A Study of The Demands as Required by Learners
         toward A Computer Programming Course’
, Proceeding of 7th International Conference ERTS 2009, Faculty of Industrial
        Education King Mongkut’s Institue of Technology Ladkrabang. pp 84-93.
  Sudjit Montaku, Paiboon Kaittikomol, Pairoaj Tiranathanakul ,2009, ‘Designing the Computer Instruction Package Training
         on Analytical Thinking Skill for Computer Programming ‘
, International Conference on Education Research (ICER)
        2009, Faculty of Education, Khon Kaen University. p 125.
  Sudjit Montaku, Paiboon Kaittikomol, Pairoaj Tiranathanakul ,2010, ‘Results of Analytical Thinking Skills Training through
         Students in Computer Language Program Writing Course 1 ‘
, International Conference on Education Research
        (ICER) 2010, Faculty of Education, Khon Kaen University. pp 523-531.
       
  แต่งตำรา :
  สุดจิต หมั่นตะคุ. (2557). การจัดการระบบเครือข่ายเชิงปฏิบัติการด้วย Switch Hub Layer2. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
  สุดจิต หมั่นตะคุ. (2558). การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา. ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
         
  วิชาที่สอน :      
  1. CS54708 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
2. CE54603 การฝึกปฏิบัติการช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
3. CS54607 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
4. CS54613 อัลกอริทึม
5. CS54614 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
6. CS54615 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2
7. CS54703 ระบบการสื่อสารข้อมูล
8. CS54702 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
9. CS54603 สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์
   
         
  ประสบการณ์      
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำหลักสูตรคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2557.
  - วิทยากร ฝึกอบรมศึกษานิเทศและครู การบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2557.
         
         
         
   
      (Update on November. 2016)

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102