เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 2 3 4 (รหัส 65 64 63 62) ประจำปีการศึกษา 2565 32 07/04/2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 42 16/02/2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 43 16/02/2565

ฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรม-Big-Cleaning-day-สาขา 46 03/02/2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA64 38 08/12/2564

บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 84 28/06/2564

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 72 11/03/2564

แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งเดินทางไปราชการ 102 15/12/2563

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม Homeroom 102 04/11/2563

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง 82 30/10/2563

คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 97 17/08/2563

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 96 17/08/2563

เลือกหน้า >> [1][2][3][4][5][6]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102