การบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 11 11/07/2560

แผนการจัดการความรู้ปี 2558 49 22/08/2559

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 47 22/08/2559

Active Learning Methods in Chemistry 42 22/08/2559

Active Learning Methods 62 22/08/2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 69 19/08/2559

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 91 14/08/2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 87 14/08/2558

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 87 07/04/2558

น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว 85 07/04/2558

ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 75 07/04/2558

ความปลอดภัยในการทำงาน 86 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102