การบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 28 22/08/2559

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 40 22/08/2559

Active Learning Methods in Chemistry 35 22/08/2559

Active Learning Methods 37 22/08/2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 37 19/08/2559

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 81 14/08/2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 84 14/08/2558

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 83 07/04/2558

น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว 80 07/04/2558

ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 72 07/04/2558

ความปลอดภัยในการทำงาน 83 07/04/2558

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการสรรค์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ 70 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102