การบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 17/06/2562

การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis 32 24/07/2561

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 46 14/06/2561

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 79 11/07/2560

แผนการจัดการความรู้ปี 2558 148 22/08/2559

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 114 22/08/2559

Active Learning Methods in Chemistry 125 22/08/2559

Active Learning Methods 153 22/08/2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 243 19/08/2559

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 164 14/08/2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 156 14/08/2558

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 156 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102