การบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
KMAL&PLC Science 24 27/09/2564

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 185 17/06/2562

การสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis 142 24/07/2561

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 144 14/06/2561

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 175 11/07/2560

แผนการจัดการความรู้ปี 2558 240 22/08/2559

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 197 22/08/2559

Active Learning Methods in Chemistry 244 22/08/2559

Active Learning Methods 223 22/08/2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 378 19/08/2559

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 250 14/08/2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 233 14/08/2558

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102