การบริหารความเสี่ยงและกันจัดการความรู้
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 7 11/07/2560

แผนการจัดการความรู้ปี 2558 36 22/08/2559

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 42 22/08/2559

Active Learning Methods in Chemistry 39 22/08/2559

Active Learning Methods 46 22/08/2559

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 46 19/08/2559

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 85 14/08/2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 85 14/08/2558

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผ้าจกราชบุรี 87 07/04/2558

น้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำซาวข้าว 82 07/04/2558

ประสบการณ์สร้างสรรค์โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 73 07/04/2558

ความปลอดภัยในการทำงาน 85 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102