แบบฟอร์มการเงิน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 205 09/12/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 110 02/08/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 143 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 114 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 111 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 159 08/07/2559

แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 136 10/04/2558

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 137 10/04/2558

แบบใบลาอุปสมบท 162 10/04/2558

แบบใบลาพักผ่อน 150 10/04/2558

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 114 10/04/2558

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 126 10/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102