แบบฟอร์มการเงิน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 127 19/01/2564

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 482 05/01/2564

ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 128 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 353 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 126 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 101 29/10/2563

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 172 06/06/2562

ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 800 09/12/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 255 02/08/2559

แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 261 10/04/2558

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 259 10/04/2558

แบบใบลาอุปสมบท 280 10/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102