รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
     
  จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาภายในเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (10/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (27/07/58)  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (05/08/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (27/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (11/08/58)  
       
  จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาภายนอกเครือข่าย   
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสยาม  (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับหลักสูตร) (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับคณะและระดับสถาบัน) (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร (29/07/58)  
    *** (ข้อมูลติดต่อ) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ***  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (29/07/58)  
       
    ข้อมูลจาก : http://dept.npru.ac.th/  


  งานประกันคุณภาพ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 168 17/06/2562

รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 181 31/07/2561

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 221 14/06/2559

รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 366 14/06/2559

แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 245 12/04/2559

แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 272 07/04/2558

ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 279 07/04/2558

ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 309 07/04/2558

แบบสร้าง มคอ. 3-5 275 07/04/2558

แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 259 07/04/2558

แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 286 07/04/2558

สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 257 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102