รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
     
  จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาภายในเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (10/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (27/07/58)  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (05/08/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (27/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (11/08/58)  
       
  จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาภายนอกเครือข่าย   
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (7/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสยาม  (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับหลักสูตร) (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับคณะและระดับสถาบัน) (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร (29/07/58)  
    *** (ข้อมูลติดต่อ) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ***  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (29/07/58)  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (29/07/58)  
       
    ข้อมูลจาก : http://dept.npru.ac.th/  


  งานประกันคุณภาพ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปรับปรุง) 142 07/04/2558

ระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 07/04/2558

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 84 07/04/2558

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี56 108 07/04/2558

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาปี55 87 07/04/2558

สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 91 07/04/2558

สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 83 07/04/2558

สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 79 07/04/2558

สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 83 07/04/2558

สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 81 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102