แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 7 31/07/2560

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHEQA3D) 11 20/07/2560

จำนวนนักศึกษาคงอยู่แยกตามสาขาวิชา (5 มิ.ย.60) 17 06/06/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 67 25/07/2559

ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 64 21/06/2559

เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 87 07/06/2559

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 78 01/06/2559

เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 117 28/04/2559

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 125 07/08/2558

แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 123 03/08/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 17/08/2560

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีตกลงราคา(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 9 17/08/2560

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีสอบราคา/ตกลงราคา(วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) 5 17/08/2560

แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 06/07/2560

แบบฟอร์มขอกันเงินพ.ศ. 2560 12 06/07/2560

แบบฟอร์มเสนอโครงการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 58 09/09/2559

แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 103 31/08/2558

แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 80 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเขียร์ ปีการศึกษา 2560 8 18/07/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 16 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 15 23/02/2560

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 44 09/12/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 45 02/08/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 60 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 53 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 49 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 81 08/07/2559

แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 82 10/04/2558

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 85 10/04/2558

แบบใบลาอุปสมบท 103 10/04/2558

แบบใบลาพักผ่อน 93 10/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร 43 29/05/2560

แบบเสนอขอรับการกำหนดค่าภาระงานกรณีสื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการเรียนรู้ 13 14/03/2560

แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 24 14/03/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 68 25/07/2559

แบบฟอร์มงบหน้าใบส่งผลการเรียน 146 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 117 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียน 117 02/04/2558

ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม(ใส่ชื่อนักศึกษา) 132 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกติดต่อสถานที่-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 120 02/04/2558

แบบฟอร์มจดตารางเรียนตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 114 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102