แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
จำนวนนักศึกษาคงอยู่แยกตามสาขาวิชา (5 มิ.ย.60) 7 06/06/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 57 25/07/2559

ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 57 21/06/2559

เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 72 07/06/2559

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 70 01/06/2559

เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 111 28/04/2559

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 115 07/08/2558

แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 112 03/08/2558

แบบฟอร์มโครงการ กนผ.๐๘ 97 02/04/2558

ขั้นตอนการส่งโครงการบริการวิชาการ 76 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอโครงการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 40 09/09/2559

แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 96 31/08/2558

แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 72 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 8 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 11 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 9 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 23/02/2560

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 27 09/12/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 39 02/08/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 41 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 46 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 43 08/07/2559

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 70 08/07/2559

แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 74 10/04/2558

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 80 10/04/2558

แบบใบลาอุปสมบท 85 10/04/2558

แบบใบลาพักผ่อน 86 10/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร 32 29/05/2560

แบบเสนอขอรับการกำหนดค่าภาระงานกรณีสื่อการเรียนการสอน/สื่อเพื่อการเรียนรู้ 7 14/03/2560

แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2559 12 14/03/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 59 25/07/2559

แบบฟอร์มงบหน้าใบส่งผลการเรียน 130 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 108 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียน 107 02/04/2558

ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม(ใส่ชื่อนักศึกษา) 126 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกติดต่อสถานที่-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 112 02/04/2558

แบบฟอร์มจดตารางเรียนตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 105 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102