ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 2 3 4 (รหัส 65 64 63 62) ประจำปีการศึกษา 2565 228 07/04/2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 90 16/02/2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 89 16/02/2565

ฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรม-Big-Cleaning-day-สาขา 77 03/02/2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA64 71 08/12/2564

บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 143 28/06/2564

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 106 11/03/2564

แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งเดินทางไปราชการ 135 15/12/2563

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม Homeroom 131 04/11/2563

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง 113 30/10/2563

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 347 01/08/2561

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ 500 22/09/2560

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 462 20/09/2560

แบบฟอร์มเสนอโครงการบูรณาการยกระดับและโครงการแผนพัฒนาภาค 254 15/09/2560

แบบฟอร์มเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 241 15/09/2560

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 527 17/08/2560

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีตกลงราคา(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 248 17/08/2560

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯด้วยวิธีสอบราคา/ตกลงราคา(วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) 228 17/08/2560

แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 277 06/07/2560

แบบฟอร์มขอกันเงินพ.ศ. 2560 255 06/07/2560

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
มาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 37 16/06/2565

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการและเลื่อนเงินเดือนสำหรับ ข้าราชการที่ช่วยราชการ พ.ศ.2565 33 16/06/2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 35 13/06/2565

ประกาศขยายเวลาสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาอันเนื้องมาจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 32 09/06/2565

นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข" 48 25/05/2565

คำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 70 08/03/2565

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ 7 มีนาคม 2565 56 04/03/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการรักษาการสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68 12/01/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีการศึกษา 2564 110 12/01/2565

ประกาศ แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 128 15/12/2564

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ พนักงาน เงินรายได้ 64 174 19/01/2564

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เริ่ม64) 559 05/01/2564

ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 177 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอนและขอกำหนดตำแหน่ง) 399 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2563 (ประเมินการสอน) 174 29/10/2563

แบบฟอร์มของตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์2560 145 29/10/2563

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 212 06/06/2562

ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 841 09/12/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 297 02/08/2559

แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 298 10/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 4 02/08/2565

องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 02/08/2565

องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 02/08/2565

องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเทคโนโลยีและการแปรรูปอาหาร 5 02/08/2565

องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 02/08/2565

องค์ความรู้ AL & PLC สาขาวิชาเคมี 4 02/08/2565

แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รายบุคคล 31 23/06/2565

แบบสังเกตการสอนตาม มคอ.3 แบบ Active Learning รวม 30 23/06/2565

'แบบฟอร์มขอส่งแก้ไอเกินกำหนด' 78 02/02/2565

แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ 298 23/07/2563

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       

เอกสาร ITA
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
มาตรฐานการบริการ 65 82 11/04/2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65) 84 08/04/2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ตุลา 64 - 31 มีนา 65 72 07/04/2565

ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 80 05/04/2565

ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกราคม -มิถุนายน 2564 83 05/04/2565

แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (รอบระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 94 05/04/2565

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 82 05/04/2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 90 05/04/2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 82 05/04/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 05/04/2565

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสาร ITA ทั้งหมด
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102