แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-คณบดีกับอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร.ต.ปัญญา คามีศักดิ์ 82 31/01/2561

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม-Big-Cleaning-Day-Science 74 28/11/2560

รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 239 31/07/2560

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHEQA3D) 65 20/07/2560

จำนวนนักศึกษาคงอยู่แยกตามสาขาวิชา (5 มิ.ย.60) 168 06/06/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 156 25/07/2559

ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 121 21/06/2559

เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 170 07/06/2559

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 155 01/06/2559

เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 170 28/04/2559

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอโครงการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 130 09/09/2559

แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 141 31/08/2558

แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 120 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 82 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 85 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 83 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 61 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 71 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 64 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 115 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเคมี 69 23/02/2560

นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 67 23/02/2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 67 17/02/2560

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 115 10/04/2558

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 128 10/04/2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 135 10/04/2558

แบบฟอร์ม Job description 128 10/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม(ใส่ชื่อนักศึกษา) 301 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกติดต่อสถานที่-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 191 02/04/2558

แบบฟอร์มจดตารางเรียนตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 174 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 142 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอบนอกตาราง 163 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าห้องสอบ 145 02/04/2558

แบบฟอร์มใบปะหน้ากระดาษคำตอบ 161 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 135 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 137 02/04/2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 101 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102