แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 139 31/07/2560

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHEQA3D) 63 20/07/2560

จำนวนนักศึกษาคงอยู่แยกตามสาขาวิชา (5 มิ.ย.60) 164 06/06/2560

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 153 25/07/2559

ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 118 21/06/2559

เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 168 07/06/2559

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 154 01/06/2559

เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 167 28/04/2559

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 172 07/08/2558

แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 175 03/08/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอโครงการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 127 09/09/2559

แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2559 140 31/08/2558

แบบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 118 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 80 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 83 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 78 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 57 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 68 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 61 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 112 23/02/2560

คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเคมี 65 23/02/2560

นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 64 23/02/2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 64 17/02/2560

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 114 10/04/2558

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 125 10/04/2558

แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 133 10/04/2558

แบบฟอร์ม Job description 126 10/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม(ใส่ชื่อนักศึกษา) 287 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกติดต่อสถานที่-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 188 02/04/2558

แบบฟอร์มจดตารางเรียนตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 170 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 138 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอบนอกตาราง 158 02/04/2558

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้าห้องสอบ 142 02/04/2558

แบบฟอร์มใบปะหน้ากระดาษคำตอบ 157 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 132 02/04/2558

แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 134 02/04/2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 99 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102