แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค้นหาเอกสาร


  เอกสารทั่วไป
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการใช้ห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 100 01/04/2558

แผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงปม. 2554 (คณะวิทย์ฯ) 106 01/04/2558

ค่า FTES54(เครื่องคอมฯในการเรียนการสอนระดับมหาลัย) 110 01/04/2558

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 133 01/04/2558

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 135 01/04/2558

คำอธิบายรายวิชา GE‏ 54 99 01/04/2558

เกณฑ์การจัดจ้างอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 90 01/04/2558

ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 108 01/04/2558

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 125 01/04/2558

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)‏ 118 01/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]      ดูเอกสารทั่วไปทั้งหมด
       

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารการเงินทั้งหมด
แบบฟอร์มการเงิน
เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด

  หนังสือคำสั่ง,ประกาศ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 54 18/10/2559

เกณ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 64 21/09/2559

กำหนดส่งแบบขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษานหัส 55 - 58 198 21/09/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ.2559 86 16/09/2559

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2559 55 16/09/2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ.2559 53 16/09/2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559 67 16/09/2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2559 51 16/09/2559

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน พ.ศ.2559 49 16/09/2559

อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา 52 14/09/2559

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]     ดูเอกสารหนังสือคำสั่ง,ประกาศทั้งหมด
       

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ]     ดูเอกสารงานบริหารบุคคลทั้งหมด
  งานบริหารบุคคล
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
       

  ด้านการเรียนการสอน
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
ขั้นตอนการส่งมคอ. 132 02/04/2558

แบบฟอร์มการประเมิน SAR ระดับสาขา 126 02/04/2558

แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง 527 02/04/2558

เลือกหน้า >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]     ดูเอกสารด้านการเรียนการสอนทั้งหมด
       
     
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102