คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         - โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         - ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O3 อำนาจหน้าที่
         - ภารกิจของหน่วยงาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
         - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         - ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
         - ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 - 2582)
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         - แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
         - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         - การรับรองหลักสูตร
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
O8 Q&A
         - Q&A
O9 Social Network
         - แฟนเพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การบริหารงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
         - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O14 มาตรฐานการให้บริการ
         - มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
         - รายงานผู้เข้าชมเว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         - ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกราคม -มิถุนายน 2564
         - ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
O17 E-Service
         - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
         - ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ
         - ระบบ MCRU MOOC
  การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - รายงานผลของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
         - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
         - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร (รอบระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
         - รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
         - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
  การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(กล่องข้อความ)
         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
         - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(No gift policy)
O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 65
         - ภาพกิจกรรมการมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         - แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2565
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานฯ