ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5 15 13/03/2561
อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 15 13/03/2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2561) 43 06/02/2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6 40 06/02/2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในการทํางานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 4 41 06/02/2561
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation 41 06/02/2561
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรม 44 06/02/2561
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 3 40 06/02/2561
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 39 06/02/2561
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3 68 02/02/2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 35 02/02/2561
ทุนโครงการ Canada ASEAN Scholarships and Educational for Development Program 31 02/02/2561
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2561 18 02/02/2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 18 02/02/2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล 18 02/02/2561

พบข้อมูลจำนวน 101 รายการ : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102