เรื่อง :: การจัดการประกวด นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
 
           กระทรวงการต่างประเทศ โดยมูลนิธิไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของศิลปะแขนงดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและชาวไทยทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสร้างแรงจูงในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่า เพื่อช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครร่วมประกวดทั้งในนามสถานศึกษา สถาบัน ชมรม หรือคณะบุคคลทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์มูลนิธิไทย www.thailandfoundation.net อนึ่ง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เป็นการแสดงที่ประยุกต์ท่ารำนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ การละเล่นพื้นบ้าน การใช้ดนตรี และการแต่งกาย สร้างสรรค์เป็นการแสดงใหม่ โดยมีแนวคิดในการแสดงที่แตกต่างหลากหลายตามความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102