เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
 
           การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน "มหาวิทยาลัยประกอบการ
ในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://nirc2018.bru.ac.th
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102