เรื่อง :: ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
 
           มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัย Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102