เรื่อง :: ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2
 
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ University of Mandalay ประเทศพม่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง "Burma/Myanmar Studies " กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. 61 ณ ประเทศพม่า ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.mu.edu.mm/news/2nd-international-conference-on-burma-myanmar-studies-cfp/ และติดต่อได้โดยตรง เสนอผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60 สมัครเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 30 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102