เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6
 
           การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6
21-22 ธันวาคม 2560
จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 250 คนเท่านั้น
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 30 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102