เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.บูรพา)
 
          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดย มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 ธันวาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102