เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
 
          สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 - 12 มกราคม 2561 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://opdc.thaijobjob.com/
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 ธันวาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102