เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต
 
           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ ทักษะความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายทำวีดีโอ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 ธันวาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102