เรื่อง :: รับสมัครทุนอุดมศึกษาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2
 
           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพิจารณาจากผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี และศึกษาในสาขาขาดแคลนหรือสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
           โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่สกอ.พิจารณาในลำดับต่อไป
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 มกราคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102