เรื่อง :: ขอเชิญส่งข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านกรุณาพิจารณาส่งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง โปรดแจ้งชื่อข้าราชการ/พนักงานผู้สนใจและได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการในใบตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาด้วย และกรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน *ไปที่ สำนักงาน ก.พ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ทางโทรสารหมายเลข 02-547-2057 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาส่งข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน เข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 16 โดยกำหนดการจัดวันที่ 12-17 มีนาคม 2561 ณ เดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามแนบ


 เอกสารแนบ
    วันที่: 11 มกราคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102