เรื่อง :: สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561
 
           สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่าง ๆ ในสาธารณัฐอินเดีย จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการรัฐวิสาหกิจ การจัดการธุรกิจ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังแนบ http://tica.thaigov.net
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 มกราคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102