เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ)
 
           วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal : SSSTJ) เป็นวารสารวิชาการที่รวบรวมผลงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Google Scholar และ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ทุกบทความมีการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ใน SSSTJ โดยวารสารกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ประกอบด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ความยาวตั้งแต่ 10 – 15 หน้ากระดาษ A4 สามารถดาวโหลดคู่มือผู้เขียนและแบบฟอร์มบทความได้ที่
www.ssstj.sci.ssru.ac.th/Home/CallForPapers
โดยเสนอบทความผ่านระบบ
www.ssstj.sci.ssru.ac.th/Submission
และสอบถามรายละเอียดได้จาก นางธีริศรา แสงมั่ง โทร 0 2160 1143 – 45 ต่อ 16 หรือ 08 0668 5553
Email: teerisara.sa@ssru.ac.th
 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102