เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในการทํางานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 4
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร"การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 4


 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102