เรื่อง :: กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
 
           กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 จำนวน 11 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งผลงานของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือก

ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงาน สามารถส่งประวัติและผลงานฯ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชนเลขที่ 618 /1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120 , 189 โทรสารหมายเลข 0 2651 6507 , 0 2651 7788

ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ)
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.dcy.go.th
 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102