เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2561)
 
           ด้วย สมาคมส่งเสริมการวิจัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102