เรื่อง :: รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
 
           ประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102