เรื่อง :: ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on English Studies (ICES 2018) ในหัวข้อ Innovation in English Language Teaching and Learning ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการเปีดโอกาสในการร่วมมือทางวิชาการระดับ นานาชาติ
 
 รายละเอียด
    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102