เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ บคลากร และนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th
 
 รายละเอียด
    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102