เรื่อง :: ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1
 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018/ ปิดรับบทความ 28 กุมภาพันธ์ 2561
——————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร
โทร 042 772 391, 042 772285
โทรสาร 042 771 392, 042 772158
อีเมล rskc.2018con@gmail.com
 
 รายละเอียด
    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102