เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5
 
           สถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)
จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2017/12/law5/
 
 รายละเอียด

    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102