เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3”
 
           มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3” ในหัวข้อ “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก (Disruptive Innovation)” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th/
 
 รายละเอียด
    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102