เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102