เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Information Technology & Management Professional Training Program: ITM 2018
 
           สถาบันวิทยาการ สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม "Information Technology & Management Professional Training Program: ITM 2018 ดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.nstdaacademy.com/trainingprogram
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102