เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URUICST 2018
 
           Uttaradit Rajabhat University International Conference on Science and Technology 2018 (URUICST 2018) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์
Deadline submission: 1 พฤษภาคม 2561
http://www.uruicst2018.uru.ac.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102