เรื่อง :: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 
           สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เป็นผู้ประสานงาน สอบถามโทร. 0 2528 4912 หรือ 08 1300 0200 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ https://www.nacc.go.th
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102