เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรักการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561
 
           มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food for the Future ระหว่างวันที่ 18-22 และ 25-27 มิถุนายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/hbjq4UHvTijwHIGT2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพรทิพย์ รดด้วง โทร. 02-244-5283 หรือ
คุณเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ โทร. 02-244-5285
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102