เรื่อง :: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมสูตรต่าง ๆ จำนวน 28 หลักสูตร
 
           ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561- เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 28 หลักสูตร http://www.hrdcenter9.com
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102