เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 3 โครงการ
 
          คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 3 โครงการ 1. โครงการอบรมวิชาการและวิชาชีพ เรื่อง"การใช้เครื่อง SEM-EDX XRD XRF" 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ความรู้สถิติตามแนวคิด Lean Six Sigma รุ่นที่ 1" 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำสื่อออนไลน์เพื่อเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจ รุ่นที่ 1" (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 28 พฤษภาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102