เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th color Association Conference 2018
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th color Association Conference 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 31 พฤษภาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102