เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “‘งานวิจัยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0” ในอังคารที่ 31 กรกชฏาคม 2561 Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่รนความรู้ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงความรู้มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการให้เข็มเข็งต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561
ลงทะเบียนได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102