เรื่อง :: การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
 
           คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับโครงการจัดจัดชุมการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ดำริจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทยครั้งที่ 12 ให้หัวข้อ อยูด้วยกัน โลกเทคโนโลยี ความเหลื่อมหล่ำ และความเป็นอื่นๆ ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนาทจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการในสังกัดเข่าร่วมประชุมและร่วมส่งบความวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102