เรื่อง :: โครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)
 
โครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561
2.มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมในปีที่ 2,3 และ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ทุนการศึกษาให้เปล่าใดๆ จากหน่วยงานภายนอก (ยกเว้นทุน กรอ.และกยศ.) และทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.
****ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
รายละเอียด

    วันที่: 17 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102