เรื่อง :: การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
 
 
         บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
 
รายละเอียด

    วันที่: 22 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102