เรื่อง :: ขอเชิญร่วมงานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561เรื่อง “ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ”
 
 
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ"
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 17 สิงหาคม 2561
http://www.krirk.ac.th/news/krirk_conference_2561/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 3 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102