เรื่อง :: การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์”
ประจำปีการศึกษา 2561
****************************
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงจัดประกวดคลิปวีดีทัศน์ “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดกติกาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ประกวดคลิปวีดีทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าประกวดทุกสาขาวิชา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. กติกาและเงื่อนไข
1.1 เป็นนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี 
1.2 การประกวดเป็นประเภทสาขาวิชา
1.3 รูปแบบของคลิปวีดีโอเป็น File MP4มีความยาวไม่เกิน 3-5 นาที
1.4 กิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่ดำเนินการจัดต้อนรับน้องใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2561
1.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์
1.6 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. กรอบแนวคิดของผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน
2.1 มีเนื้อหาเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือประชาชนทั่วไป 
                    คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และน่าสนใจ 
                    คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
                    คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.4 มีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เหมาะสม
                    คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2.5 มีคุณภาพในการผลิตภาษาและดนตรีประกอบ
                    คะแนนเต็ม 15 คะแนน

                    รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

3. การรับสมัครและส่งผลงาน
3.1ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์การส่งผลงานได้ที่เวบไซต์ www.mcru.ac.th หัวข้อ เรื่อง การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา 2561 
3.2 จัดส่งผลงานที่กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

4. วัน เวลาจัดประกวด 
ให้ส่งคลิปดังกล่าวที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

5. ประกาศผล
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.mcru.ac.th

6. รางวัลการประกวด
6.1 รางวัลชนะเลิศ
                    รางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
                    รางวัลเงินสด จำนวน 3,000 บาท
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
                    รางวัลเงินสด จำนวน 2,000 บาท
6.4 รางวัลชมเชย 
                    รางวัลเงินสด จำนวน 1,000 บาท

                    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการให้คะแนน ประกวดคลิปวีดีทัศน์ “การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องทราบ
 
รายละเอียด


ใบสมัคร

    วันที่: 1 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102