เรื่อง :: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง”
 
 
ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดยครราชสีมา โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 5,500 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 3 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102