เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/
สามารถส่งผลงานได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 7 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102