เรื่อง :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 3 สิงหาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102